زمینه های تحقیقاتی گروه

آمادگی برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینه های:

Real-Time PCR, Western Blotting, ELISA,

استخراج DNA، RNA، و سنتز cDNA . کلونینگ، 2 D GEL ، متد های کانژوگاسیون، کشت سلول

تعداد طرح ها در قالب پایان نامه در 5 سال اخیر: 21 طرح.

تعداد پذیرفته شدگان در مقطع PhD: بطور متوسط در هر سال، بیش از 70%.

تعداد پروژه های پایان نامه و مستقل به ازای هر عضو هیئت علمی: بطور متوسط، 3.

تعداد پروژه های خارج از دانشگاه در 5 سال اخیر:

فعالیت های خارج از گروه:

عضویت در بردها: بردهای بیوتکنولوژی، مهندسی بافت و پروتئومیکس.

عضویت در فرهنگستان علوم پزشکی کشور

عضویت در شورای پژوهشی مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه.

ثبت اختراع داخلی: 3 عدد

پیوندهای سریع