اعضای گروه

 

 

نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی شماره تماس

دکتر ارشد حسینی

مدیر گروه

CV


دانشیار 86704604

دکتر محمد مراد فرج اللهی

CV


استاد 86704647

دکتر علی صمدی کوچکسرایی


استاد 86704715


دکتر رضا نکوئیان

CV


استادیار 86704675


دکتر ندا سرای گردافشاری

CV

 Lesson Plan


استادیار 86704668


دکتر پرستو طریقی

CV


استادیار
86704736


 نازنین صائمی

CV


کارشناس ارشد
86704714


سمانه ترابی

کارشناس آزمایشگاه


کارشناس
86704714

 

پیوندهای سریع