زمینه های تحقیقاتی

 

1.  بیولوژی و کاربرد سلولهای بنیادی هماتوپوئتیک و مزانشیمال

2.  مطالعه مسیرهای پیام دهی در بدخیمی های خونی

3.  مطالعه جهش ها و پلی مورفیسم های ژنهای دخیل در پاتوژنز لوسمی

4.  مطالعه جهش ها و پلی مورفیسم های ژنهای دخیل در پاتوژنز بیماریهای پلاکتی و انعقادی

5.  مطالعه رگ زایی(آنژیوژنزیز) در لوسمی ها

ثبت اختراع داخلی : 2 عدد

پیوندهای سریع