واحد سمعی و بصری مجتمع آموزشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) درسال 1371 افتتاح گردید که درابتدا تنها کلاس درس این واحد سالن طبقه هفتم بود وفاقد وسایل و امکانات کمک آموزشی بود که مقداری ازاین وسایل از طریق دانشگاه تأمین گردید و تعدادی ازطریق مجتمع خریداری شد. به این ترتیب واحد تجهیز گردید. درسال 1376 سالن حضرت ابوالفضل (ع) آماده بکار گردید و اکثر سمینارها و کنفرانس های مهم دانشگاه دراین سالن برگزار میگردید زیرا درآن زمان مناسبترین سالن در سطح دانشگاه بود. درحال حاضر این واحد دارای شش سالن و کلاس میباشد که سالن حضرت ابوالفضل باگنجایش 381 نفر درحیاط مجتمع ساختمان شماره چهار قرار دارد، سالن طبقه هفتم با گنجایش 100 نفر، سالن ابن سینا با گنجایش 150 ، کلاس A با گنجایش 50 نفر، کلاس B با گنجایش 30 نفر و کلاس C با گنجایش 40 نفر در طبقه هشتم ساختمان سید الشهدا قرار دارند. عمده کارهایی که دراین واحد انجام میگیرد به شرح زیر است :

  1. تهیه عکس و فیلم ازبیماران دربخشها واتاقهای عمل
  2. تهیه عکس و اسلاید از کتاب و کلیشه های رادیولوژی جهت اتندینگ
  3. تهیه فیلم ازراه اندازی و آموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده
  4. تهیه عکس و فیلم ازمراسم ،جشنها، سمینارها و پروژههای عمرانی انجام شده در مجتمع
  5. هماهنگی و دراختیار قراردادن سالنها و کلاسها جهت برگزاری جلسات، کلاسها و سمینارها
  6. برگزاری سمینارها،کنفرانسها و کلاسها
  7. تهیه عکس پرسنلی از پزشکان و پرسنل
  8. نظارت بر کلاسهای بخشها ورفع ایراد وسایل کمک آموزشی آنها
  9. بایگانی عکسهای گرفته شده از بیماران و مراسم ها
  10. انجام امور رفاهی (تسهیلات وام،سفرهای زیارتی و سیاحتی،دراختیارقرار دادن بلیط های اماکن تفریحی وورزشی،پیگیری امور بیمه تکمیلی،پیگیری بیمه نامه های اموال، پاسخگویی و اطلاع رسانی بخشنامه های رفاهی بر پرسنل و غیره).

پروسه دراختیار قرار دادن سالنها جهت سمینارها به این شکل است که متقاضیان درخواست رزرو سالن به معاونت محترم آموزشی میدهند و ایشان درصورت صلاحدید به واحد سمعی و بصری جهت برگزاری ارجاع میدهند و درصورت خالی بودن تاریخ فوق درتقویم سالن ثبت میگردد.درمورد متقاضیان خارجی باید ایشان مبلغ مصوب رابه حساب مجتمع ریخته و فیش موجود را قبل از برگزاری به مسئول واحد ارائه نمایند. این واحد دارای 3 نفر پرسنل میباشد.