ارتباط با دبیرخانه
پست الکترونیک دبیرخانه هیئت امناء
dho@iums.ac.ir

تلفن تماس : 88622623-86702625

مدیر پایگاه اطلاع رسانی حوزه ریاست
مهندس محمدامین ناهیدی
nahidi.ma@iums.ac.ir