دستورالعمل ایجاد دبیرخانه دائمی هیات امناء

تشکیلات وساختار

رئیس دبیرخانه دائمی دانشگاه با معرفی فرد مورد نظر و واجد شرایط توسط رئیس موسسه به هیات امناء و پس از تایید

 توسط ایشان با ابلاغ ریاست دانشگاه / دانشکده بعنوان مشاور ریاست و رئیس دبیرخانه دائمی هیات امناء دانشگاه /

دانشکده منصوب می شود .