قانون تشکیل هیاتهای امناء

   قانون تشکیل هیئت امناء :

 ماده 1) هريك از وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي براي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي وابسته به خود مي‌توانند هيات امنائي با تركيب ذيل تشكيل دهند.

الف- وزيریا نماینده وزیر – دردانشگاههای علوم پزشکی جلسات هیئت امنا سالانه حداقل یک جلسه با حضوروزیر تشکیل می شود ودربقیه جلسات ،به جای وزیر فنماینده وی می تواند شرکت کند.(اصلاحیه مورخ 15/8/1380 )

ب- رئيس مؤسسه

ج- 4تا 6 تن از شخصيتهاي علمي و فرهنگي و يا اجتماعي محلي و كشوري كه نقش مؤثري در توسعه و پيشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د- رئیس  و يا نماينده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

تبصره) حداقل دوتن از شخصیت های بند (ج) باید از اعضای هیئت علمی دانشگاهها باشند.

ماده 2) اعضای بند(ج) به پیشنهاد وزیر مربوط و بنا به تصمیم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به جلسه شورای عالی جهت بررسی و تصمیم گیری مشورتی معرفی شده و ریاست جمهوری بر مبنای نتیجه حاصل از شورا احکام مربوط را برای 4 سال عضویت در هیات های مذکور امضاء می نماید . اعضای مذکور در یک زمان حداکثر می توانند عضویت در دو هیات امناء را دارا باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است .(اصلاحیه مورخ 30/11/69)

تبصره ) رئیس شورای عالی بمنظور تسریع در پیشرفت کار می تواند بنا به تشخیص خود چند نفر را بجای شورای عالی مامور انجام بررسی و تصمیم گیری مشورتی بنماید .(اصلاحیه مورخ 30/11/69)

ماده 3) ریاست هیات امناء موسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و در جلسه ای که وزیر حضور ندارد ، رئیس هیات را خود اعضای هیات امناء انتخاب می کنند.(اصلاحیه مورخ15/8/80)

ماده 4) دبیر هیات امناء رییس موسسه مربوط خواهد بود.

ماده 5) وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می توانند در صورت اقتضاء دو یا چند موسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیات امناء قرار دهند . در چنین مواردی کلیه روسای دانشگاهها عضو هیات امناء می باشند و دبیر این هیات  را نیز وزیر از میان یکی از این روسا انتخاب خواهند کرد

ماده 6) در موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تاسیس آنها از طریق وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند (ج) ماده 1 عضویت و ریاست هیات امناء را عهده دار خواهد بود.

  تبصره )دراینگونه موسسات انتصاب سایر اعضائ بند (ج) ماده 1 به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوطه مطابق روش ماده 2 وتبصره ( الحاقی ) آن انجام میگردد. (اصلاحیه مورخ 30/11/1369 )

ماده 7 ) وظایف واختیارات هیئت امنا :

الف- تصويب آيين نامه داخلي 
ب- تصويب سازمان اداري موسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود
د- تصويب بودجه تفضيلي موسسه
ه- تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه 
ح- كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم ازنقدي، تجهيزاتي ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
ي- پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنسين ها) كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ويا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد. 
ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التاليف و نظاير آن 
م- بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود.
ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.
 

ماده8 ) اعتبارات هر يك از موسسات صرفاً در غالب برنامه و به صورت كمك بودجه سالانه كل كشور منظور و تصويب مي شود و تخصيص اعتبار حداقل هر3 ماه بماخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طريق دستگاههاي اجرائي كلاً در اختيار هر يك از موسسات قرار خواهد گرفت
 

ماده 9 ) امور مالي و معاملاتي موسسات جز در مورد ذيحسابي موضوع ماده31 قانون محاسبات عمومي5، مشمول ساير مقررات قانون مزبور و آيين نامه معاملات دولتي و ساير قوانين مربوط به موسسات دولتي نخواهد بود.
 

ماده10 ) رسيدگي به حسابهاي سالانه موسسه بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه بر حسب مورد بوسيله وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
 

ماده11 ) مادام كه هياتهاي امناي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و موسسات پژوهشي بر اساس اين قانون تشكيل نشده و آئين نامه هاي اجرايي مورد نياز به تصويب نرسيده است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.