وظايف و اختيارات هيأت امناء

ماده 7 ) وظایف واختیارات هیئت امنا :

الف- تصويب آيين نامه داخلي 
ب- تصويب سازمان اداري موسسه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
ج- بررسي و تصويب بودجه موسسه كه از طرف رئيس موسسه پيشنهاد مي شود
د- تصويب بودجه تفضيلي موسسه
ه- تصويب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه
و- تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
ز- تعيين حسابرس و خزانه دار براي موسسه 
ح- كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم ازنقدي، تجهيزاتي ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي 
ط- تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي باشد.
ي- پيشنهاد فوق العاده هاي اعضاء هيات علمي و غير هيات علمي (كارشناسان و تكنسين ها) كه بر حسب مورد پس از تاييد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ويا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي باشد. 
ك- تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني موسسه چهار چوب ضوابطي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ل- تعيين ميزان پرداخت حق التحقيق، حق التدريس، حق الزحمه، حق التاليف و نظاير آن 
م- بررسي گزارش موسسه كه از طرف رئيس موسسه ارائه مي شود.
ن- تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي موسسه كه به منظور هماهنگي پس از تاييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.