اعضای هیات امناء

اعضای هیات امناء:

·    جناب آقای دکتر محمد مخبر

·    جناب آقای دکتر امیرحسن حاجی ترخانی

·    جناب آقای دکتر رحمت الله صادقیان 

·    جناب آقای دکتر سیدعباس حسنی

·    جناب آقای دکتر سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی

·    جناب آقای مهندس سید حسین هاشمی - استاندار تهران