جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5584
 بازدید امروز : 91
 کل بازدید : 1632901
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 1.3591
معرفی/اهم وظایف و فعالیت ها

اداره پرستاری                                                   

                                  

نام ونام خانوادگی مسئول:  شیده گنجه ای

سوابق مدیریتی:

  مسئول شیفت بخش دیالیز بیمارستان هاشمی نژاد از سال 69 الی 73

   سرپرستار مرکز دیالیز سوده شهرک واوان از سال 73 لغایت 76

     مدیر پرستاری بیمارستان سوانح و سوختگی شهید مطهری ازسال73 لغایت 92

    سرپرست مدیریت امور پرستاری دانشگاه ایران از سال 92

ایمیل سازمانی: iums .ac.ir@ ganjee.sh    

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره 409

تیم کارشناسی اداره شامل : خانمها بلوچ، محبی، سلطانی محمدی ، خدمتی ، داخته ، بلوچی

آقای فلاحتی

معرفی واحد:

اداره پرستاری این دانشگاه مدیریت برفرایندهای زیر را بعهده دارد:

مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان ،برنامه ریزی عملیاتی ، مدیریت نیروی انسانی، آموزش کارکنان،آموزش به بیماران،پیگیری وآموزش بیماران ترخیصی،پژوهش ،کنترل عفونت ،ارزیابی فرایندهای کلیدی پرستاری ومشارکت در ارزیابی های اعتبار بخشی

اهم وظایف و فعالیت ها در اداره پرستاری دانشگاه:
برنامه ریزی:
1.       مشارکت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه
2.       مشارکت در طراحی برنامه ریزی استراتژیک معاونت درمان
3.       طراحی برنامه ریزی عملیاتی دفتر پرستاری در راستای برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان
4.       اطلاع رسانی برنامه های استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان به مدیران پرستاری مراکز جهت هم راستا شدن
5.       طراحی برنامه گانت جهت عملیاتی کردن فرایندهای کاری روزانه و ماهبانه
6.       پایش برنامه ها طبق برنامه ریزی مدون
مدیریت بر فرایند نیروی انسانی :
1.       تعیین استانداردهای نیروی انسانی
2.       بررسی وضعیت موجود نیروی انسانی و مقایسه با استانداردها در مراکز
3.       برنامه ریزی به منظور نزدیک شدن وضعیت موجود به استاندارد
4.       برنامه ریزی به منظور جمع آوری اطلاعات کمی وکیفی نیروی انسانی از طریق نرم افزار نیروی انسانی
5.       تجزیه وتحلیل ماهیانه این برنامه و تهیه آمار کیفی و کمی نیروی انسانی
6.       تعیین نقاط قابل بهبود این برنامه و برنامه ریزی جهت ارتقاء
7.       ارائه آمار به مسئولین مافوق جهت اطلاع رسانی و کسب حمایتهای ضروری
8.       بررسی و تصمیم گیری درباره نیروهای درخواست انتقال
9.       بررسی آمار طرحی ها ،تعیین سهم هر مرکز بر اساس نیازطبق برنامه وضعیت نیروی انسانی
10.   بررسی درخواستهای قرارداد پرستاری و اعلام نظر جهت عقد قرارداد
11.   بررسی و اعلام نظر درباره نیروهای مامور
12.   بررسی و اعلام نظر درباره بازنشستگی ها و ترک خدمت
13.   بررسی و اعلام نظر درباره تعیین محل نیروهای استخدام،تبدیل وضعیت استخدام،تبدیل ردیف،تغییر عنوان
14.   بررسی و اعلام نظر درباره مرخصی های بدون حقوق و طولانی مدت
15.   تعیین شاخص های انتصاب پست و ارزیابی وانتخاب کاندید های مدیر بر اساس آن
16.   جمع آوری اطلاعات بانک نیروی انسانی
17.   ایجاد انگیزه وتشویق کارکنان از طریق برگزاری روز پرستار و اهداء هدایا و تقدیر نام
مدیریت بر فرایند آموزش کارکنان:
1-       برنامه ریزی جهت جمع آوری آمار و اطلاعات آموزش تحت نرم افزار وب
2-       بررسی و نظارت براین برنامه در مراکز ماهیانه
3-       طراحی برنامه عملیاتی سالیانه آموزش کارکنان براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان
4-       اخذ مجوز آموزش و برگزاری دوره های آموزشی
5-       جمع آوری اطلاعات بانک مدرسین
6-       ارزیابی ونظارت بر تعیین وضعیت آگاهی و عملکرد کارکنان قبل از آموزش در مراکز
7-       ارزیابی ونظارت برتعیین نیاز های آموزشی واولویتهای آموزش
8-       ارزیابی ونظارت بر برنامه ریزی جهت اجرای آموزش
9-       ارزیابی ونظارت بر تعیین وضعیت آگاهی و عملکرد کارکنان بعد از آموزش
10-   ارزیابی ونظارت بر مقایسه آگاهی و عملکرد قبل وبعد از آموزش وتعیین نقاط قابل بهبود
11-   ارزیابی ونظارت براثر بخشی آموزشی
12-   ارزیابی ونظارت بر برنامه ریزی اصلاحی جهت ارتقاء
13-   ارزیابی ونظارت بربرنامه توانمندسازی کارکنان بر اساس شاخص های اعتبار بخشی
14-   طراحی برنامه پایگاههای آموزشی فرایند های مراقبتهای پرستاری تخصصی
15-   ارزیابی ونظارت بر اجرای برنامه پایگاههای آموزشی در مراکز
16-   برگزاری کمیته های آموزشی با سوپروایزرهای آموزشی بر اساس برنامه زمان بندی مدون
 مدیریت بر فرایند آموزش به مددجویان:
1.       طراحی برنامه عملیاتی سالیانه آموزش کارکنان براساس برنامه استراتژیک دانشگاه و معاونت درمان
2.       آشنا نمودن سوپروایزرهای آموزش به مددجو به مبانی و مهارتهای لازم
3.       نظارت برتعیین اعضاء کمیته آموزش به مددجویان در مراکز
4.        نظارت بر تعیین آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان
5.       نظارت بر تعیین نیازهای آموزشی کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان
6.       نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان به کارکنان
7.       نظارت بر ارزشیابی آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان
8.       نظارت بر برنامه ریزی های اصلاحی جهت ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان در رابطه با مهارتهای آموزش به مددجویان
9.       نظارت بر بررسی نیازهای آموزشی مددجویان
10.   نظارت بر تهیه ابزار ارزیابی مناسب جهت پایش آگاهی و عملکرد مددجویان
11.   نظارت بر ثبت و گزارش نویسی آموزشهای ارائه شده به مددجویان در پرونده
12.   نظارت بر ارائه گزارش پیشرفت برنامه از سوپروایزر آموزش به مددجویان
13.   نظارت بر ایجاد انگیزه های تشویقی در کارکنان برای مشارکت فعالانه
14.   نظارت بر مشارکت مربیان و دانشجویان(علاوه برکلیه کارکنان پرستاری)در امر آموزش به مددجویان
15.   نظارت بر نگهداری کتب ،مجلات،جزوات و وسایل کمک آموزشی در بخشها جهت ارتقاء آگاهی کارکنان
16.   نظارت برشرکت فعال کارکنان در سمینارها و کنگره ها جهت ارتقاء مهارتهای آموزش به مددجویان
17.   ارزشیابی سوپروایزر آموزش به مددجویان
 
مديريت بر فرآيند نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني
1.برنامه ريزي و انجام نظارت فنی ، پايش و ارزشيابي فعاليت ها (مبتني برچك ليست و بسته پايش و ارزشيابي تدوين شده در سطح كشوري)  و به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي فعاليت هاي روتين،برنامه ها و دستورالعمل هاي ابلاغ شده و مداخلات اعمال شده در سطوح محيطي
2.مشارکت با کمیته کنترل عفونت دانشگاه در کشف مشکلات علمی و اجرایی موجود در محیط و ارايه راهکارهای مناسب برای رفع آنها
3.نظارت بر عملكرد كميته هاي كنترل عفونت بيمارستان هاي تابعه(پيگيري تشكيل جلسات ، مصوبات و...) و پيگيري تشكيل جلسات هماهنگي درون و برون بخشي بمنظور تآمين حمايت هاي لازم از برنامه كنترل عفونت  
4.تعيين وتنظيم برنامه جامع عملياتي ساليانه كنترل عفونت براساس برنامه استراتژيك
5.نظارت بر توسعه ي برنامه هاي آموزشي براي كليه كادر پرستاري و مشاركت در تهيه متون كمك آموزشي (نظير پوستر، پمفلت ، ...) مربوط به كنترل عفونت براي كليه  گروه هاي هدف
6.مشاركت در تدوين و اجراي تحقيقات كاربردي بمنظور تسريع در دستيابي به اهداف تعيين شده براي نظام مراقبت عفونت هاي بيمارستاني
7.شركت در كنگره ها،سمينارها و دوره هاي آموزشي كشوري در زمينه كنترل عفونت
8.همكاري و هماهنگي با سازمان ها و مجامع علمي مرتبط با برنامه هاي پيشگيري و كنترل عفونت
9.ساماندهي نظام جمع آوري اطلاعات وتجزيه وتحليل داده هاي واصله براي نمايش وضعيت موجود، پيشرفت ها و نارسايي ها،شناخت مسايل و مشكلات و تامين نيازها واولويت ها در زمينه برنامه كنترل عفونت ( ايجاد سطح دسترسي نرم افزار  inisبراي اداره پرستاري معاونت درمان)
10.ايجاد رديف سازماني سوپروايزر كنترل عفونت در چارت تشكيلاتي مراكز تابعه و تشكيل كميته كنترل عفونت در سطح معاونت درمان دانشگاه
11.اعتباربخشي واحد كنترل عفونت مراكز تابعه
مدیریت بر فرایند ارزیابی مراقبتهای جاری وکلیدی پرستاری
1.       تشکیل تیم ارزیابی
2.       تعیین فرایندها   
3.       تعیین استانداردها و شاخص های ارزیابی بر اساس اعتبار بخشی
4.       تدوین برنامه زمانبندی برای ارزیابی فرایندها
5.       ارزیابی فرایندهای پرستاری طبق برنامه زمانبندی
6.       تجزیه وتحلیل دادها وتعیین وضعیت موجود
7.       برنامه ریزی اصلاحی جهت ارتقاءنقاط قابل بهبود و نزدیک شدن به استانداردها
8.       ارزیابی مجدد و مستمرو ارائه بازخورد
مدیریت بر فرایند پژوهش در پرستاری
-تدوین سیاستها، خط مشی ها، اهداف و برنامه عملیاتی برای واحد پژوهش بیمارستان در راستای برنامه استراتژیک معاونت درمان ومرکز مربوطه
2-آگاهی از سیاستها، خط مشی ها، روشها و پروتکلهای موجود در بیمارستان
3-برقراری ارتباط بین اعضای تیم تحقیق شامل (بیمار، بستگان بیمار، مجری اصلی تحقیق، پزشکان و پرستاران و سایر تخصصهای مرتبط)
4- اجرای کار تیمی و برقراری ارتباط  بین تیم تحقیق با سایر واحدهای بیمارستان شامل مدیریت، مدارک پزشکی، IT ، آزمایشگاه، پاتولوژی، بهداشت محیط، کنترل عفونت، مدیریت خطر و ...
5-برقراری ارتباط با سایر محققین (خارج از بیمارستان)، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکده ها، پژوهشگاهها و شرکتهای دارویی و تجهیزاتی و سایر نهادهای مرتبط
6-جذب افراد علاقمند شامل پرستاران و سایر تخصصهای مرتبط در واحد پژوهش
7-تعیین پرستاران رابط پژوهش در بخشهای مختلف
8-جمع آوری سوابق پژوهشی پرستاران رابط پژوهش
9-مدیریت نیروی انسانی و استانداردها و پروتکلهای مراقبتی به پرستاران درگیر در اجرای طرحهای تحقیقاتی قبل و حین اجرای طرح و نظارت بر حسن اجرای آن
10-ارائه نتایج طرحهای تحقیقاتی به کمیته پژوهش بیمارستان و مراکز آموزشی در راستای تغییر پروتکل های درمانی ومراقبتی (عملکرد مبتنی بر شواهد)