جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6760
 بازدید امروز : 96
 کل بازدید : 1632906
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 1.2141
اداره مامایی

واحد مامائی

نام ونام خانوادگی مسئول: جمیله السادات صدرائی

سوابق مدیریتی:

v       مسئول فنی پایگاه  بهداشتی درمانی 15 شعبان شهرقدس از سال1374 لغایت 1375

v       مسئول فنی پایگاه بهداشتی  بهداشتی درمانی 15 شعبان شهرقدس از سال 1375 لغایت 1376

v       مسئول فنی منطقه بهداشت قدس از سال 1379 لغایت 1384

ایمیل سازمانی sadraee.j@iums.ac.ir :

تلفن تماس:

محل استقرار:معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی  وخدمات بهداشتی درمانی ایران -  اتاق شماره408

تیم کارشناسی اداره شامل : خانم ها زهرا محمدی ، ریحانه السادات حیات شاهی، فاطمه پوردبیر

معرفی واحد:

نظر به اهمیت سلامت مادر وکودک از مهر ماه 1392 واحدمامایی در حوزه معاونت درمان با هدف :ارتقا سلامت مادر و نوزاد،کاهش مرگ و مير مادران و نوزادان بر اثر عوارض بارداري ، زايمان و پس از زايمان،کاهش  میزان مورتالیتی نوزادان و کودکان، كاهش موربيديتي ناشي از بارداري و زايمان در مادران و نوزادان ،توانمندسازی پرسنل تحت پوشش درجهت ارتقا سلامت مادر و نوزادشکل گرفت.

اهم وظایف و فعالیت ها:

1.تشکیل کمیته ارتقا سلامت  مادر و نوزاد

·         مکاتبه با دفتر مدیر گروهها و ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته ارتقا سلامت مادر و نوزاد

·         برگزاری کمیته دانشگاهی ارتقا سلامت مادر و نوزاد و پیگیری مصوبات آن

     2.تدوین برنامه عملیاتی در خصوص ارتقا سلامت مادر و نوزاد

·         تدوین برنامه عملیاتی در خصوص (مرگ مادران ،احیا نوزاد،نوزاد سالم ، مرگ پری ناتال ، مرگ 1-59 ماهه ، سطح بندی خدمات پری ناتال ، مراقبت تخصصی نوزاد ، مراقبت بحرانی نوزاد ،شیر مادر ، بیمارستانهای دوستدار مادر و....)

·         برنامه ریزی به منظور ارتقا مستمر کیفیت ارائه خدمات مامائی در دانشگاه

      3 .ساماندهی منابع نیروی انسانی و تجهیزات

·         ساماندهی آمار و اطلاعات در زمینه شاغلین مامائی در واحدهای تحت پوشش دانشگاه

·         برآورد تعداد ماماهای مورد نیاز بیمارستانهای تحت پوشش جهت تعیین اولویت استخدامی و ماماهای طرحی و...

·         برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بلوکهای زایمان طبق استاندارد مصوب وزارت متبوع

·         برآورد و پیگیری در خصوص تامین تجهیزات مورد نیاز بخشهای نوزادان و  NICU ها طبق استاندارد مصوب وزارت متبوع

 

4.مرگ مادران باردار

·         تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار و پیگیری مصوبات آن

·         دریافت گزارش کمیته های بیمارستانی و پیگیری مصوبات کمیته های مزبور

·         دریافت گزارش فوری و ماهانه مرگ مادران باردار از بیمارستانهای تحت پوشش و ثبت اطلاعات مرگ مادران در پورتال وزارت متبوع

·         دریافت پرونده های بیمارستانی مرگ مادران باردار از بیمارستانهای تحت پوشش و دانشگاههای دیگر جهت ارسال به فرد مسئول بررسی پرونده های مرگ مادر باردار جهت  طرح در کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار

·         دریافت نتایج پرسشگری مرگ مادران باردار از معاونت بهداشتی و دانشگاههای دیگر جهت طرح در کمیته دانشگاهی مرگ مادران باردار

·         ارسال آمارمرگ مادران باردار و جداول اطلاعات استخراج شده از مرگ مادران درپایان هر نیمه سال به وزارت متبوع

·         جمع بندی گزارش مرگ مادران باردار جهت ارائه گزارش سالیانه علل بررسی مرگ مادران باردار در سطح دانشگاه

·         مکاتبه با پزشکی قانونی در خصوص بررسی علل مرگ مادران باردار به منظور دریافت اتوپسی متوفیان

 

5.بیمارستانهای دوستدار مادر

·         برگزاری دوره آموزشی آمادگی برای زایمان جهت ماماهای بلوک زایمان بیمارستانهای تحت پوشش و دانشگاههای زیر گروه ( مازندران ، البرز ،بابل ، اهواز ،سمنان ، شاهرود ) و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         برگزاری دوره آموزشی ALSO جهت متخصصین زنان وزایمان و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         برگزاری دوره آموزشی تریاژجهت ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         برگزاری دوره آموزشی مدیریت اجرائی جهت ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         برگزاری دوره آموزشی زایمان فیزیولوژیک جهت متخصصین زنان و زایمان  تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         برگزاری دوره آموزشی ملاحظات بالینی هنگام زایمان در مادران وابسته به مواد مخدر جهت متخصصین زنان وزایمان و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         دریافت مستندات از بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص اجرای دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار مادر و برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان و ارزیابی شاخصها و آمارهای ارسالی ازمراکز

·         دریافت مستندات از دانشگاههای زیر گروه ( مازندران ، البرز ،بابل ، اهواز ،سمنان ، شاهرود ) در خصوص اجرای دستورالعمل بیمارستانهای دوستدار مادر و برگزاری کلاسهای آمادگی برای زایمان و ارزیابی شاخصها و آمارهای ارسالی ازدانشگاههای مزبور

·         پایش از بیمارستانهائی که در خصوص اجرای بیمارستانهای دوستدار مادر اقدام نموده اند طبق چک لیست مصوب و ارسال پسخوراند به مراکز مزبور

·         بازدید مشترک با کارشناسان وزارت متبوع در خصوص اهدا لوح دوستدار مادر به بیمارستانهای واجد شرایط

·         پیگیری آمار و مستندات مادران پر خطر از بیمارستانهای تحت پوشش

6.نوزاد سالم

·         تشکیل هسته آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم

·         برگزاری دوره های آموزشی بسته خدمتی نوزاد سالم جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         نظارت بر ثبت اطلاعات زایمان های بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

·         جمع بندی آمار زایمانهای بیمارستانهای تحت پوشش و تعیین شاخصهای دانشگاهی در خصوص آمار زایمان و مداخلات( اینداکشن ، اپیزیوتومی و....)

·         توزیع کتاب بسته خدمتی نوزاد سالم وهماهنگی در خصوص توزیع دفاتر ثبت زایمان به بیمارستانهای تحت پوشش

7. احیا نوزاد

·         تشکیل هسته آموزشی احیا نوزاد

·         برگزاری دوره های آموزشی احیا نوزاد جهت  پزشکان ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         مکاتبه با ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته احیا نوزادان

·         برگزاری کمیته دانشگاهی احیا نوزاد  و پیگیری مصوبات آن

·         پایش از بیمارستانها درخصوص اجرای بسته خدمتی  احیا نوزاد وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

·         توزیع کتاب درسنامه احیا نوزاد و پوستر احیا نوزاد به بیمارستانهای تحت پوشش

·         دریافت برنامه ماهانه کد احیا نوزادان از بیمارستانهای تحت پوشش

8.مرگ  و میر پری ناتال

·         برگزاری دوره های آموزشی مرگ پری ناتال جهت  پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ و میر پری ناتال  و پیگیری مصوبات آن

·         پایش بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل  مرگ و میر پری ناتال  وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

·         نظارت بر ثبت اطلاعات مرگ ومیر پری ناتال  بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

·         دریافت آمار مرگ ومیر پری ناتال از بیمارستانهای تحت پوشش و ارزیابی آمار و اطلاعات مزبور و تعیین شاخصهای مربوطه و طراحی مداخلات دراین خصوص

9. مرگ کودکان 1-59 ماهه

·         برگزاری دوره های آموزشی مرگ کودکان 1-59 ماهه جهت  پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی مرگ کودکان 1-59 ماهه و پیگیری مصوبات آن

·         پایش بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل  مرگ کودکان 1-59 ماهه وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

·         نظارت بر ثبت اطلاعات مرگ کودکان 1-59 ماهه بیمارستانهای تحت پوشش از طریق نرم افزار تحت وب

·         دریافت مرگ کودکان 1-59 ماهه از بیمارستانهای تحت پوشش و ارزیابی آمار و اطلاعات مزبور و تعیین شاخصهای مربوطه و طراحی مداخلات دراین خصوص

·         تعامل با معاونت بهداشت درخصوص مرگهای خارج بیمارستانی

·         تعامل با معاونت بهداشت درخصوص بازدید از بیمارستانهای تحت پوشش

KMC10. مراقبت آغوشی مادر و نوزاد

·         تعیین اعضا و برگزاری کمیته دانشگاهی KMC و پیگیری مصوبات آن

·         تشکیل هسته آموزشی KMC

·         برگزاری دوره های آموزشی KMC جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         آماده سازی محیط فیزیکی ، تجهیزات ، امکانات رفاهی مادران و آموزش مادران

·         نهادینه کردن برنامه KMC درهمه بیمارستانهای تحت پوشش

·         ایجاد یک نظام ثبت اطلاعات دانشگاهی KMC از همه بیمارستانهای تحت پوشش

·         پایش از بیمارستانها درخصوص اجرای دستورالعمل  KMC وارسال پسخوراند به مراکز مزبور

·         توزیع کتاب KMC به بیمارستانهای تحت پوشش

11. شیر مادر

·         برگزاری کمیته دانشگاهی شیر مادر  و پیگیری مصوبات آن با تعامل معاونت بهداشت

·         تشکیل هسته آموزشی شیر مادر  با تعامل معاونت بهداشت

·         برگزاری دوره های آموزشی شیر مادر  جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور با تعامل معاونت بهداشت

·         بازدید مشترک با معاونت بهداشت در خصوص اهدا لوح دوستدار کودک

·         بازدید مشترک با معاونت بهداشت از مراکز مشاوره شیردهی

·         دریافت خودارزیابیهای پایش شیرمادر از بیمارستانهای تحت پوشش ، بررسی پایشها و طراحی مداخلات و ارسال مداخلات به مراکز مزبور و معاونت بهداشت

ACORN 12. مراقبت بحرانی  نوزاد درمعرض خطر

·         تشکیل هسته آموزشی ACORN

·         برگزاری دوره های آموزشی ACORN جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         نظارت براجرای دقیق دستورالعمل ACORN و پسخوراند لازم به بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص مداخلات مورد نیاز

·         توزیع کتاب ACORN به بیمارستانهای تحت پوشش

13.  مراقبت تخصصی نوزاد

·         تشکیل هسته آموزشی مراقبت تخصصی نوزاد

·         برگزاری دوره های آموزشی مراقبت تخصصی نوزاد جهت متخصصین زنان وزایمان ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         نظارت براجرای دقیق دستورالعمل مراقبت تخصصی نوزاد و پسخوراند لازم به بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص مداخلات مورد نیاز

·         توزیع کتاب مراقبت تخصصی نوزاد به بیمارستانهای تحت پوشش

14. اجرای برنامه رتینوپاتی نوزادان نارس

·         تشکیل هسته آموزشی رتینوپاتی

·         برگزاری دوره های آموزشی رتینوپاتی جهت متخصصین چشم ، نوزادان ،اطفال ، پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

·         نظارت براجرای دقیق دستورالعمل رتینوپاتی  و پسخوراند لازم به مراکز معین و بیمارستان رسول اکرم (ص)در خصوص مداخلات مورد نیاز

·         برآورد و تامین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز به مراکز معین و بیمارستان رسول اکرم (ص)

15.  سطح بندی خدمات پری ناتال

·         تشکیل جلسات مشترک با روسای بیمارستانها در خصوص معرفی سطوح پیشنهادی وزارت متبوع

·         تشکیل ستاد تخصصی ارجاع بیماران به مراکز سطح 3

·         عقد تفاهم نامه با بیمارستانهای تحت پوشش در خصوص سطوح پیشنهادی وزارت متبوع

·         بازدید از مراکز درخصوص اجرای دستورالعملهای سطح بندی خدمات پری ناتال

·         مکاتبه با ریاست دانشگاه در خصوص تعیین اعضا کمیته سطح بندی خدمات پری ناتال

·         برگزاری کمیته دانشگاهی سطح بندی خدمات پری ناتال و پیگیری مصوبات آن

·         برگزاری کارگاه آموزشی سطح بندی خدمات پری ناتال جهت مدیران بیمارستانها ،پرستاران و ماماهای تحت پوشش و ارزیابی برگزاری دوره مزبور

16. سایر امور محوله

·         برگزاری کمیته مامائی ماهیانه جهت ماماهای تحت پوشش  به منظور هم اندیشی و هماهنگی های لازم در خصوص امور محوله و رفع مشکلات موجود در بیمارستانها ی تحت پوشش

·         ایجاد هماهنگی و ارتباط با دانشکده پرستاری و مامائی و سایر مراکز مرتبط با رشته مامائی در خصوص پیگیری مکاتبات و برگزاری روز جهانی ماما وروز جهانی شیر مادر .....

·         پیشنهاد تشویق مراکز و ماماهای با عملکرد خوب در خصوص امور محوله

·         شرکت درجلسات کشوری مرگ مادر باردار ، آمادگی برای زایمان ، ALSO ، مادران پرخطر،احیا نوزاد،نوزاد سالم ، مرگ پری ناتال ، مرگ 1-59 ماهه ، سطح بندی خدمات پری ناتال ، مراقبت تخصصی نوزاد ، مراقبت بحرانی نوزادACORN ،شیر مادر ، KMC و... و گزارش عملکرد دانشگاهی در موارد فوق الذکر

·         انجام مکاتبات و ابلاغ دستوالعملها و آئین نامه های وزارتی و دانشگاهی به بیمارستانها و شبکه های تحت پوشش

·         دریافت مستندات کمیته های بیمارستانی مرگ مادر باردار ، زایمان فیزیولوژیک ، مرگ پری ناتال ، مرگ کودکان 1-59 ماهه ، ..... بررسی و پیگیری مصوبات کمیته های مزبور

·         بررسی نیازهای آموزشی ماماهای شاغل ذر بیمارستانهای تحت پوشش جهت برگزاری کارگاه ، سمینار و دوره های آموزشی

·         توزیع منابع آموزشی (کتاب ، پوستر ، پمفلت و ...)مرتبط با برنامه ارتقا سلامت مادر ونوزاد در جهت کاهش مرگ و میر مادران ونوزادان و کودکان

·         تهیه پوستر آموزشی در خصوص  بارداریهای پرخطر جهت بیمارستانهای تحت پوشش

·         تهیه پمفلت آموزشی در خصوص بارداری و زایمان ،احیا نوزاد ، نوزاد سالم و....

·         تهیه طرح پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار در حوزه دانشگاه

·         تهیه طرح پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ ومیر کودکان 1-59 ماهه در حوزه دانشگاه

·         تهیه طرح پژوهشی در خصوص بررسی علل مرگ و میر پری ناتال

·         تعامل با مدیر گروههای زنان و نوزادان و کودکان درخصوص امور محوله