دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

اين دفتر در راستاي تقويت پژوهش در دانشگاه از طريق برقراري ارتباط مستمر با مراكز تحقيقاتي تحت پوشش دانشگاه و حمايت تسهيل مديريت، توسعه و تاسيس مراكز تحقيقاتي با حيطه فعاليتي منطبق با اولويت هاي پژوهشي دانشگاه و همچنين ايجاد هماهنگي ميان مراكز تحقيقاتي جهت رفع نيازهاي بهداشتي درماني كشور و همچنين همكاري بين آنها گام بر مي دارد و سهم عمده اي در فرهنگ سازي، نهادينه كردن و ترغيب مراكز به ارتقاءعملكرد علمي _پژوهشي خود داشته است. دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي ايران با دارا بودن بيش از 40 مركز تحقيقات داراي مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه مشغول به فعاليت است.

از آنجائیکه ارزشيابي ساليانه فعاليت‌هاي پژوهشي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در دستور كار معاونت پژوهشي قرار گرفته است،مديريت فرآيند فوق، جمع‌آوري و ارسال مدرك به معاونت تحقيقات و فناوري در دستور كار اين دفتر مي‌باشد.

با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از مراکز تحقیقاتی دانشگاه از خدمات آزمایشگاهی در داخل مرکز برخوردارند لذا این دفتر در نظر دارد با رسیدگی به مشکلات مربوط به امور مدیریتی، فنی، پرسنلی، تجهیزاتی و ایمنی آزمایشگاههای مراکز و بررسی مستندات مربوط به پایشهای دوره ای مطابق چک لیست های تعریف شده گامی در جهت ارتقاء کیفی خدمات آزمایشگاهی آن مرکز بردارد

در بیمارستانهایی که فاقد مرکز تحقیقاتی در حوزه بالینی خاص می باشند، مرکزی به نام مرکز توسعه بالینی، با راه اندازی شورای پژوهشی جهت بررسی طرحهای پژوهشی آن عده از محققین و همچنین فعالیتهای اپیدمیولوژیکی در آن مرکز، توانسته است تا حدی نیاز پژوهشی آنان را برآورده سازد.

 

یکی دیگر از اقدامات این دفتر برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی می باشد که از سال 1389 تاکنون اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع نموده استهدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی پژوهشی، تربیت افرادی است که ضمن احاطه یافتن به علوم مرتبط در زمینه ای خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دستیابیبه جدیدترین مبانی پژوهشی بتوانند ضمن فراهم آوردن بستری جهت حل مشکلات مبتلا به جامعه و در دست گرفتن رهبری پژوهش، با نوآوری در زمینه ارتقاء و توسعه روش های نوین و پل زدن بین علوم پایه و کاربردی با هدف ارتقاء سلامت، گامی در جهت خودکفایی کشور و توسعه پایدار و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها و احیاء روحیه خودباوری برای دستیابی به تازه های جهان دانش بردارند.