دفترارتباط دانشگاه با صنعت

 

مديريت : دکتر علي اصغر فرشاد

تلفن تماس دفتر :‌ 86705504

پست الکترونيک

research.iur@iums.ac.ir

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ايران - کتابخانه مرکزی