مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


 

مديريت:

دکترسید کاظم ملکوتی

 

کارشناسان:

سرکار خانم آمنه السادات نورحسينی : 86705003

جناب آقای شهرام  محمدقلی زادگان : 86705004

پست الکترونيک دفتر

KTEC@iums.ac.ir

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ايران - کتابخانه مرکزی - طبقه همکف