مديريت امور عمومي
 

 

محمد حسین کفایی مهر

مديريت امور عمومی معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ايران، منطبق و همسو با استراتژيها و ماموريت های اساسی اين معاونت، تعيين خطی مشی، ايجاد هماهنگی و نظارت بر انجام کليه امور اداری، پشتيبانی را در کليه مديريتهای حوزه معاونت تحقيقات و همچنين مراکز تحقيقاتی وابسته را بر عهده داشته و کوشش مينمايد تا در جهت کسب رضايت کارکنان، تامين اهداف سازمانی و تعالی گام برداشته و در جهت اين رويکرد برنامه ريزی و سياستگذاری نمايد.

مديريت امور عمومی

معاونت تحقيقات و فناوری

86702503