مديريت امور عمومي
 
اهداف مديريت امور عمومي
برنامه ريزی و اجرای کليه امور اداری، مالی، پرسنلی، و پشتيبانی در چارچوب سياستها و قوانين مصوب
 
سازماندهی فعاليتها، تقسيم کار، تعيين وظايف و حدود مسئوليت و اختيارات کارمندان تحت سرپرستی
 
بودجه ريزی عملياتی در معاونت مربوطه
 
هدفمند کردن تخصيص اعتبارات
 
بهره برداری از ظرفيتهای بالقوه معاونت
 
برنامه ريزی و بهبود هماهنگی بين واحدها و فرآيندهای مختلف در راستای بهبود مستمر امور جاری
 
افزايش سرعت انجام امور پشتيبانی
مکانيزاسيون/اتوماسيون
 
ارتقاء و بهبود هماهنگی و نظارت بر کارکردها و حسن اجرای وظايف واحدهای تابعه
 
برنامه ريزی به منظور ارتقاء و بهبود مستمر کيفيت خدمات اداری، مالی و پشتيبانی
 
ارتقاء بهره وری منابع، نيروی انسانی، مالی و سرمايه
کاهش هزينه های غير ضروری معاونت
 
ارتقاء اثر بخشی هزينه ها
 
ارتقاء‌شاخص های مالی و منابع انسانی
 
تامين بهينه و بهبود امکانات مورد نياز واحد های تابعه
 
افزايش رضايتمندی و تامين رفاه کارمندان
 
بهبود نگهداشت وسايل و تجهيزات