وظايف معاونت تحقيقات وفناوري

از عوامل مهم در توسعه پايدار هر جامعه پژوهش و توليد علم است و يكي از وظايف اصلي هر دانشگاه، پرداختن به اين مهم و تلاش براي رفع معضلات جامعه از طريق پژوهش هاي كاربردي و بنيادي است. بدين منظور معاونت تحقيقات وفناوري دانشگاه علوم پزشكي ايران كه زير نظر رياست دانشگاه فعاليت مي كند.

مسئوليت مديريت، برنامه ريزي و نظارت بر پژوهش دانشگاه را برعهده گرفته است و توسعه فرهنگ پژوهشگري وپژوهش اتكايي، نوآوري و تبديل ايده به محصول از وظايف اين معاونت در راستاي ايفاي نقش خود در رفع مشكلات و ارتقاي سلامت جامعه مي باشد.