بر اين اساس اهداف و وظايف مديريت امور پژوهشي دانشگاه به شرح ذيل می باشد:

 • توسعه پژوهش از طريق آشناكردن اعضاي هيئت علمي دانشگاه با روش هاي اصولي و صحيح تحقيق و تشويق آنان در بكارگيري اين روش ها
 • تدوين برنامه پژوهشي دانشگاه و تعيين اولويت هاي تحقيقاتي در قالب برنامه هاي كوتاه و بلند مدت
 • ارزيابي فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه در راستاي ضوابط وزارت متبوع
 • بررسي و ارزيابي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي اعضاي هيئت علمي، کارکنان و دانشجویان
 • مشاوره و راهنمايي اعضاي هيئت علمي، دستياران، دانشجويان و پژوهشگران جهت طراحي پروژه هاي پژوهشي
 • بهينه سازی نظام منابع مالی در عرصه تحقيقات
 • جهت دهی تحقيقات در راستای تولید علم، ارتباط با صنعت و پاسخگویی به نیاز جامعه براساس اولويت های پژوهشی دانشگاه
 • برگزاری و تقويت شوراي پژوهشي به منظورسياست گذاري در عرصه تحقيقات
 • برگزاری و تقويت شورايHSR  به منظورسياست گذاري در عرصه تحقيقات
 •  ارتقاء سطح علمی و مهارتي کارکنان بخش پژوهش 
 • بستر سازی مناسب جهت افزایش طرحهای چند مرکزی داخلی و خارجی
 • فرایند تصویب طرحهای تحقیقاتی و طرح هایHSR
 • ارتباط با مجريان از ابتداي ارسال طرح به معاونت پژوهشي دانشگاه تا پايان فرايند از طريق سامانه پژوهشيار
 • صدور گواهی ناظر، داور، مجری و همکاران طرح های تحقیقاتی
 • برگزاري كميته تخصصي اخلاق
 • برگزاری کمیته فرعی اخلاق
 • بررسی طرحهای پژوهشی پایان نامه ای و غیر پایان نامه ای دركمیته اخلاق در پژوهش
 • برگزاری جشن هفته پژوهش و معرفی و قدردانی از پژوهشگران و کارکنان برتر حوزه معاونت پژوهشی
 • ارايه آمار و اطلاعات لازم به سازمانهاي ذيربط
 • تهیه كارنامه پژوهشی جهت ارزشیابی سالانه دانشگاه 
 • ارتباط با معاونت پژوهشي وزارت متبوع جهت اعمال سياستهاي تحقيقاتي كشور در دانشگاه
 • معرفی محققین و پژوهشگران سایر دانشگاهها، سازمانها و ... به مراکز تحت پوشش دانشگاه جهت انجام طرحهای تحقیقاتی
 • بررسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی، محققین و کارکنان و ارائه گواهی در صورت تایید

عقد تفاهم نامه با مراکز خارج دانشگاهی جهت بررسی اخلاقی پایان نامه ها و طرحهای پژوهشی ارسالی آنها