رياست کتابخانه مرکزی

دکتر لیلا نعمتی انارکی

تلفن: 88622585

فاکس : 88622593

: آدرس ایمیل

nematianaraki.l@iums.ac.ir