نیاز روز افزون صنایع وموسسات دولتی و خصوصی  به توانمندیهای دانشگاه درحوزه پژوهش، آموزش و خدمات فنی و مشاوره

و همچنین نقش دانشگاه در توسعه اجتماعی- اقتصادی جامعه و ضرورت اجرائی نمودن دانش و یافته های جدید دانشگاه،

استفاده بهینه از امکانات دانشگاه و انتقال تجربه از سطح اجرا  به دانشگاه همواره

متضمن یک ارتباط منطقی و پایدار میان صنعت و دانشگاه است.