روابط عمومی:

شهرام شریعتمداری

مصطفی نژاداصغری

آدرس بزرگراه همت-بین چمران و شیخ فضل اله-دانشگاه علوم پزشکی ایران-ستاد مرکزی طبقه پنجم