ماموریت مدیریت ترجمان دانش

ما اعتقاد داریم که دانشگاه محل  تولید علم و بیان کاربرد آن در جامعه است. اعتقاد داریم که محصول تحقیقاتی و آموزشی دانشگاه را باید معطوف به سوالات جامعه و یافتن مشکلات آن نماییم. ما بر این باور هستیم که پژوهش وسیله ای است که مردم و جامعه باید از محصول آن برخوردار شوند.

ما اعتقاد داریم خدمات حاصل از مدیریت ترجمان دانش ایجاد حلقه گمشده میان پژوهش و کاربرد آن در ارکان مختلف جامعه می باشد. ما علم نحوه انتقال محصولات تحقیقاتی دانشگاهها و محققین را به مصرف کنندگان آن در دانشگاه ها، جامعه و کشور توسعه خواهیم داد. ایجاد و توسعه این دانش در مراکز علمی و کمک به انتقال محصولات علمی به مصرف کنندگان آن در جامعه دو هدف عمده ما میباشد

مخاطیین ما مردم، سازمان های سیاست گذار، صنایع و ارایه کنندگان خدمات می باشند. با ایجاد فرهنگ و دانش ترجمان دانش در تمام سطوح اعضاء هیت علمی و کارکنان مراکز تحقیقاتی ما حلقه وصل دانشگاه و جامعه را برقرار خواهیم نمود.

عرصه اولیه فعالیت ما کشور ایران میباشد.  ما به منطقه خاور میانه و همسایگان خود توجه ویژه ای خواهیم داشت هرچند که از توجه به عرصه جهانی نیز نباید غاقل باشیم. توسعه علم ترجمان دانش به سایر مراکز علمی کشور و حتی منطقه عرصه فعالیت ما خواهد بود

بقای ما در ایجاد تحول در فرایند های خدماتی و نگرش های سیاست گذاران و مدیران جامعه است. ایجاد تحول در اراکان جامعه که منتج از پژوهش های انجام شده باشد سودی است که عاید دفتر ترجمان دانش و دانشگاه خواهد شد. کمک به بازاریابی محصولات قابل عرضه به جامعه با همکاری مدیریت ارتباط با صنعت دلیل دیگری بر بقا و سود آوری این مدیریت خواهد بود

ما به گونه ای رفتار و عمل خواهیم نمود که مردم حل معضلات جامعه را از دانشگاهها انتظار داشته باشند و سعی خواهیم نمود که دانشگاه علوم پزشکی ایران از زمره پیشتازان در این عرصه باشد.

 

چشم انداز

ما بر این باوریم که بسیاری از تولیدات پژوهشی دانشگاهها می تواند در جامعه کاربرد خود را بیاید، به شرط اینکه بتواند به زبان و فرهنگ مصرف کنندگان ترجمه و نیز به نحو شایسته به دست آنان برسد. ما بر این باوریم که دفتر مدیریت ترجمان دانش بتواند دانشگاه و مراکز علمی را به عنوان کانون شناسایی نیاز های جامعه و تبدیل محصولات پژوهشی به کالای مصرفی و انتقال آن به مشتریان در جامعه نماید. ما اعتقاد داریم که مراکز تحقیقاتی سوالات خود را از جامعه دریافت نموده و به این نیاز ها با مجهز شدن به علم ترجمان دانش پاسخ مناسب خواهند داد.