امور مالي

سرکار خانم كوچكي(مسئول) تلفن تماس : 86702550

سركار خانم وطن پرست تلفن تماس : 86702560  

سركار خانم غلامي-سرکار خانم داوری  تلفن تماس : 86702536

 

بزرگراه همت - دانشگاه علوم پزشکی ايران - ستاد مرکزی - طبقه 5 - اتاق 536