سرپرست امور اداري : خانم منصوره اقبال

شماره تماس : 86702516

دانشگاه علوم پزشكي ايران - ساختمان ستاد مركزي - طبقه 5 - اتاق 516