سرپرست مديريت امور عمومي: محمد حسین کفایی مهر

شماره  تماس : 86702503

دانشگاه علوم پزشكي ايران - ساختمان ستاد مركزي - طبقه 5 - دفتر معاونت