چهارشنبه ٢١ آذر ١٣٩٧

English

به وب سایت شبکه ملی تحقیقات پرستاری خوش آمدید.
شورای راهبردی

 

نام و نام خانوادگی : دکتر سيده فاطمه حق دوست اسکوئی

سمت : رئيس شبکه ملی تحقیقات پرستاری

رتبه : استاد

پست الکترونیک : Oskouie.f@iums.ac.ir

CV-fa , CV-en , ResearchGate , google scholar

نام و نام خانوادگی : دکتر مریم رسولی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیکmrassouli@sbmu.ac.ir

CV , ResearchGate , google scholar

نام و نام خانوادگی :  دکتر رفعت رضاپور

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : 

پست الکترونیک:rafat.rezapour@gmail.com

CV , ResearchGate , google scholar

 
نام و نام خانوادگی : دکترفروغ رفيعی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک: rafii.f@iums.ac.ir


 CV , ResearchGate , Googlescholar

نام و نام خانوادگی : دکتر آرمین زارعیان

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:arminzj@yahoo.com 


 CV , ResearchGate , Googlescholar

   
نام و نام خانوادگی : دکتر وحید زمانزاده

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:  zamanzadeh@tbzmed.ac.ir 


 CV , ResearchGate , Googlescholar

 نام و نام خانوادگی : خانم سالمی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : 

پست الکترونیک:  salemis2000@yahoo.com   


 CV , ResearchGate , Googlescholar

   
نام و نام خانوادگی : دکتر فرخنده شریف

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک:fsharif@sums.ac.ir 


 CV ResearchGate , Googlescholar

نام و نام خانوادگی : دکتر طالقانی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:Taleghani@nm.mui.ac.ir 


 CV , ResearchGate , Googlescholar

   
نام و نام خانوادگی : دکتر عباس عبادی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:Ebadi1347@yahoo.com


 CV , ResearchGate , Googlescholar

نام و نام خانوادگی : دکتر خدایار عشوندی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:oshvandi@umsha.ac.ir


 CV , ResearchGate , Googlescholar

   
نام و نام خانوادگی : دکتر مسعود فلاحی خشکناب

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:msflir@yahoo.com


 CV , ResearchGate , Googlescholar

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا نگارنده

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک:negarandeh@gmail.com


 CV , ResearchGate , Googlescholar

   
نام و نام خانوادگی : دکترعلیرضا نیکبخت نصرآبادی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : استاد

پست الکترونیک:nikbakht@tums.ac.ir 


 CV , ResearchGate , Googlescholar

نام و نام خانوادگی : دکتر زهره ونکی

سمت : عضو شورای راهبردی

رتبه : دانشیار

پست الکترونیک:vanakiz@gmail.com 


 CV , ResearchGate , Googlescholar