دوشنبه ١٩ آذر ١٣٩٧

English

به وب سایت شبکه ملی تحقیقات پرستاری خوش آمدید.
معرفی شبکه

شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن به منظور سیاستگذاری، حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی، با رویکرد کاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود.
شبکه ملي تحقيقات پرستاري، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی،خدماتی،صنعتی مصوب مراجع قانونی، انجمن های علمی، قطبهای علمی کشور، افراد حقیقی وسازمان هاونهادها استفاده كننده ازنتايج تحقيقات حوزه هاي مختلف مرتبط با پرستاري است که با توجه به هم راستا بودن مأموریت شان گرد هم آمده اند.