طراحی دوره‌های تخصصی

نام دوره تعداد ساعات آموزش
ارزیابی عملکرد 40
مدیریت کیفیت 100
مدیریت پرستاری 40
مدیریت عمومی 40
بیمارستان‌های دوستدار ایمنی بیمار (پایه و پیشرفته) 40
Mini MBA مدیریت بیمارستان 250
Mini MBA مدیریت سلامت 250