کوتاه مدت عمومی

نام دوره سازمان سفارش دهنده جامعه هدف وضعیت نفر ساعت آموزش تعداد شرکت کننده تعداد ساعات آموزش
دوره مدیریت ممیزان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی آزمایشگاه مرجع سلامت
ممیزان آزمایشگاه‌های تشخیص طبی
خاتمه یافته
3250
64
50
دوره مدیریت عمومی
بیمارستان پارسیان
پرسنل اداری و بالینی بیمارستان
خاتمه یافته 3000
40
60
دوره کمک‌های اولیه و مدیریت بحران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
پرسنل اداره امور خوابگاه‌های دانشگاه
خاتمه یافته 13212
367
36
سمینار مدیریت بحران در بیمارستان
بیمارستان رسول اکرم (ص) تهران
کارکنان بیمارستان رسول اکرم(ص)
خاتمه یافته 2800
140
20
کارگاه برنامه‌ریزی استراتژیک
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
مدیران و کارشناسان ستادی
خاتمه یافته 400
25
16
کارگاه آموزش مبانی آمار و spss

کارشناسان نظام سلامت
خاتمه یافته 176
11
16
کارگاه آشنایی با کاربردهای داده‌کاوی در حوزه پزشکی

مدیران و کارشناسان نظام سلامت
خاتمه یافته 288
18
16
کارگاه End Note دانشجویان خاتمه یافته 150 30 5
کارگاه مرور نظام‌مند دانشجویان خاتمه یافته 624 39 16
کارگاه تئوری بازی‌ها دانشجویان خاتمه یافته 55 11 5
کارگاه zotero و پژوهیار دانشجویان خاتمه یافته 145 29 5
کارگاه جستجو پیشرفته دانشجویان خاتمه یافته 85 17 5
کارگاه Max QDA-10 دانشجویان خاتمه یافته 110 22 5
کارگاه مطالعات کیفی دانشجویان خاتمه یافته 248 31 8
کارگاه متاآنالیز وزارت بهداشت دفتر ارزیابی فناوری تدوین استاندارد و تعرفه سلامت مسئولین اقتصاد معاونت درمان سراسر کشور خاتمه یافته 366 21 16
مدیریت سلامت (اولین دوره) دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیران و کارشناسان ارشد ستادی خاتمه یافته 7500 30 250
مدیریت بیمارستان(اولین دوره) دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیران و مدیران پرستاری بیمارستان‌های تابعه خاتمه یافته 7500 30 250
مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیران و کارشناسان ارشد ستادی خاتمه یافته 10500 42 250
مدیریت بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مدیران و مدیران پرستاری بیمارستان‌های تابعه خاتمه یافته 5250 21 250
مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران مدیران پرستاری، سرپرستاران و سوپروایزرهای بیمارستان‌های تابعه خاتمه یافته 33600 600 56