بلند مدت تخصصی

نام دوره سازمان سفارش دهنده جامعه هدف وضعیت نفر ساعت آموزش تعداد شرکت کننده تعداد ساعات آموزش
مدیریت تخصصی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیران رده‎های مختلف در حال اجرا
125000 250 500
دوره آموزشی مدیران دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مدیران پایه و میانی خاتمه یافته 5760 120 144
مدیریت تخصصی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیران رده‌های مختلف خاتمه یافته 62500 250 250
مدیریت تخصصی مدیران دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیران رده‌های مختلف خاتمه یافته 7000 350 200
مدیریت سلامت (دومین دوره)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیران و کارشناسان ارشد ستادی خاتمه یافته 6600 30 220
مدیریت بیمارستان (دومین دوره)

دانشگاه علوم پزشکی تهران

مدیران و مدیران پرستاری بیمارستان‌های تابعه خاتمه یافته 6600 30 220
مدیریت بیمارستان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

مدیران و کارشناسان ارشد ستادی، روسا و مدیران بیمارستان‌های تابعه خاتمه یافته 11250 45 250