دوره‌های بین المللی

نام دوره سازمان سفارش دهنده جامعه هدف وضعیت نفر ساعت آموزش تعداد شرکت کننده تعداد ساعات آموزش
مدیریت سلامت مادر و نوزاد صندوق توسعه جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA)

مدیران ادارات مامایی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور

خاتمه یافته 11000 55 نفر 200 ساعت