اعضای شورای پژوهشی مرکز

 

 
  ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه علمی سمت در مرکز عکس
1 دکتر عزیز رضاپور استادیار رئیس مرکز
2 دکتر پروین ابراهیمی
استادیار معاون پژوهشی مرکز
3 دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل دانشیار مسئول هسته اقتصاد بیماری‌های قلبی و عروقی
6 دکتر فربد عبادی فرد آذر استاد دستیار هسته اقتصاد بیماری‌های قلبی و عروقی
5 دکتر حسین مبارکی دانشیار مسئول هسته اقتصاد سلامت سالمندان
6 دکتر مرتضی منصوریان استادیار دستیار هسته اقتصاد سلامت سالمندان
7 دکتر سودابه وطن خواه دانشیار مسئول هسته ارزیابی عملکرد سازمان‌های بهداشتی و درمانی
8 دکتر آیدین آرین خصال دانشیار دستیار هسته ارزیابی عملکرد سازمان‌های بهداشتی و درمانی
9 دکتر حسن ابوالقاسم گرجی استادیار مسئول هسته مدیریت درآمد در نظام سلامت
10 دکتر علی سرابی .... دستیار هسته مدیریت درآمد در نظام سلامت
11 دکتر محمدرضا ملکی استاد مسئول هسته بیمه سلامت
12 دکتر شاندیز مصلحی
.... دستیار هسته بیمه سلامت  
13 دکتر حمید رواقی دانشیار عضو شورای پژوهشی مرکز
14 دکتر وحید علی‌پور .... مشاور مرکز در مطالعات اقتصادی