اعضای شورایعالی مرکز

ردیف
نام و نام خانوادگی
مرتبه علمی سمت
عکس
1 دکتر سید جواد حاجی میراسماعیل دانشیار

 

 

رئیس دانشگاه

 


                        
2 دکتر سید علی جواد موسوی استاد

 

 

معاون پژوهشی دانشگاه

 


                               
3 دکتر احمد جنیدی  استاد

 

 

معاون بهداشتی دانشگاه

 


 

                    

                 

4 دکتر فربد عبادی فرد آذر استاد

 

 

هیأت علمی تمام وقت

 

 

                    
5 دکتر سودابه وطن خواه دانشیار

 

 

هیأت علمی تمام وقت

 

 

                    
6 دکتر حسن ابوالقاسم گرجی

 

 

استادیار

 

 

هیأت علمی تمام وقت                    
7

دکتر عزیز رضاپور

استادیار

 

 

هیأت علمی تمام وقت

 

 

                

   دانلود : CV-Dr rezapour.pdf           حجم فایل 919 KB
   دانلود : CV- Dr Vatankhah.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود : CV- Dr gorji.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : CV- Dr Ebadi.pdf           حجم فایل 756 KB