کارشناسان مرکز
سرکار خانم نگار یوسف‌زاده ایرد موسی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1394

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1391

تلفن تماس: 88671615- 88671614

داخلی 226

 

سرکار خانم ناهید مرادی امراله

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392

تلفن تماس: 88671615- 88671614

داخلی 227