اخبار > فراخوان طرح‌های پژوهشی سال 1394 منطبق بر هسته‌های پژوهشیدر سال جدید مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت آماده پذیرش طرح‌های تحقیقاتی پژوهشگران محترم منطبق با محورهای تعریف شده در هسته‌های پژوهشی خواهد بود.

مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت آماده پذیرش طرح‌های تحقیقاتی پژوهشگران محترم منطبق با محورهای تعریف شده در هسته‌های پژوهشی زیر می‌‌باشد؛

  • هسته پژوهشی اقتصاد بیماری‌های قلبی و عروقی (برآورد بار اقتصادی ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی از دیدگاه جامعه، نظام سلامت، سازمان‌های بیمه‌گر و بیماران، شاخص‌های پرداخت از جیب بابت مراقبت‌های سلامت بیماری‍های قلبی عروقی، شناسایی نابرابری‍های قلبی عروقی و تبیین اثرات نهایی فاکتورهای تأثیرگذار، برآورد هزینه های بیماری‍های قلبی عروقی از دیدگاه نظام سلامت، سازمان‍های بیمه گر و بیماران، تحلیل‍های هزینه اثربخشی برنامه ها و مداخلات بالینی ارائه شده برای بیماران قلبی عروقی،تحلیل‍های هزینه مطلوبیت برنامه ها و مداخلات بالینی ارائه شده برای بیماران)

  • هسته پژوهشی اقتصاد سلامت سالمندان (بار اقتصادی بیماری‍‍های مختص دوران سالمندی،هزینه های سلامت پرداخت شده از جیب و سالمندی، سالمندی و رشد مخارج سلامت دولتی و خصوصی، پیامدهای سلامت و نابرابری‍های سلامت سالمندان، سالمندی و هزینه مراقبت‍های بلند مدت و مراقبت در منزل، طراحی مدل‍های ارائه مراقبت سلامت هزینه اثربخش برای سالمندان، سالمندی و بازار مراقبت‍های رسمی و غیررسمی، سالمندی و پایداری منابع مالی نظام سلامت، آینده پژوهی مراقبت‍های سالمندان، مدیریت و سیاستگذاری مراقبت‍های سلامت سالمندی، کاهش هزینه هایpolypharmacy در سالمندان)

  • هسته پژوهشی ارزیابی عملکرد سازمان های بهداشتی درمانی (مطالعات تطبیقی در جهت بومی سازی ابزارهای عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی، پیاده سازی مدل‍های بومی سازی شده ارزیابی عملکرد سازمانهای بهداشتی درمانی و اندازه گیری نتایج حاصل از آن، تدوین بانک اطلاعاتی در مورد عوامل ارزیابی عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی، مطالعات در زمینه عوامل مؤثر در ارزیابی عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی، یکپارچه سازی و مکانیزه کردن نظام ارزیابی عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی، بررسی و شناسایی شیوه های نوین ارزیابی عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی، تدوین شاخص‍های ارزیابی عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی، اندازه گیری بهره وری سازمان‍های بهداشتی(بیمارستان‍ها و مراکز بهداشتی درمانی درمانی و....)، تدوین الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان‍های بهداشتی درمانی)

  • هسته پژوهشی بهبود فرآیندهای بیمارستانی (بهبود فرآیند بستری، بهبود فرآیند ترخیص، بهبود فرآیند واحد اورژانس، بهبود فرآیند آماده سازی بیمار برای عمل، بهبود فرآیند رضایت سنجی، بهبود فرآیند ثبت و رسیدگی به شکایت)

  • هسته پژوهشی مدیریت درآمد در نظام سلامت (شناسایی ظرفیت مالی بیمارستان‍ها، برونسپاری خدمات در سیستم سلامت و آثار آن، شناسایی نقاط آسیب پذیر درآمدی، تحلیل ریشه ها وعلل کسورات بیمه ای و ارائه الگوی مربوط جهت رفع این مسئله، ارزیابی اقتصادی طرح‍ها و پروژه های سرمایه ای در بیمارستان‍ها)

شایان ذکر است که تمامی پروپوزال های پژوهشی باید در سامانه پژوهشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران به اسم مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت ثبت گردد.

ضمناً در صورت هر گونه سؤال با شماره تلفن 88671615 یا ایمیل hme@iums.ac.ir مکاتبه نمایید.

 نسخه چاپي  چهارشنبه ٥ ارديبهشت ١٣٩٤ ٠٩:٠٧    364


خروج