معاون پژوهشی مرکز
سرکار خانم دکتر پروین ابراهیمی

تحصیلات آکادمیک:
  • کارشناسی مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1372.
  • کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1377.
  • دکتری تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1390.
   دانلود : CV-_Dr_ebrahimi.pdf           حجم فایل 119 KB