رئیس مرکز
جناب آقای دکتر عزیز رضاپور

تحصیلات آکادمیک:
  • کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1379.
  • کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1382.
  • دکتری اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1392.
   دانلود : C.V._dr_rezapour_.pdf           حجم فایل 919 KB