چشم انداز مرکز
چشم انداز این مرکز تبدیل شدن به قطب پژوهش نظام مدیریت و اقتصاد سلامت در کشور و منطقه است.