رسالت مرکز
رسالت این مرکز ارتقاء سطح علم و دانش، گسترش پژوهش‌های کاربردی در حوزه نظام مدیریت و اقتصاد سلامت، پیاده سازی نظام مدیریتی مبتنی بر شواهد و تبدیل شدن به اندیشگاه مدیریت سلامت در سطح کشور و منطقه است.