حیطه های فعالیت مرکز
  • برگزاری دوره‌های آموزشی بلند مدت
  • برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
  • برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی
  • حمایت از پژوهشگران در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی
  • حمایت از پژوهشگران در زمینه چاپ مقالات
  • حمایت از پژوهشگران در زمینه تألیف کتب