اهداف مرکز
 • انجام پژوهش های کاربردی در زمینه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت
 • تبدیل شدن به یک مرکز مدیریت دانش سلامت
 • تبدیل شدن به مرکزی جهت پیاده سازی نظام مدیریت مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت
 • تبدیل شدن به اندیشگاه در حوزه مدیریت و اقتصاد سلامت در کشور
 • طراحی و استقرار نظام جامع آموزش مبتنی بر شایستگی
 • حمایت و تقویت توان داخلی کشور
 • همکاری علمی و بین بخشی با واحدهای دیگر نظام سلامت
 • پیشنهاد خط مشی ها و سیاست های مدیریت در اقتصاد نظام سلامت
 • شناخت و تقویت انگیزه های تحقیقاتی نظام سلامت
 • توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم مدیریت سیاستگذاری و اقتصاد سلامت
 • برگزاری کارگاه های آموزشی در جهت توسعه پژوهش های مدیریت و اقتصاد سلامت