تأسیس مرکز
تأسیس مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور در تاریخ 1390/09/28 تصویب و در تاریخ 1391/04/21 افتتاح گردید.