انگلیسی
علاقمندان برای اشاره به وابستگی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت در مقالات انگلیسی باید دقیقاً از عبارت زیر در وابستگی سازمانی خود استفاده نمایند:

Health Management and Economics Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran