معرفی بخش های

سالن کتب نفیس

به منظور حفظ، نگهداری و آشنایی پژوهشگران با منابع ارزشمند گذشته شامل نسخ خطی و اسناد پزشکی این بخش از کتابخانه فعال گردیده است. انتظار می رود که گنجینه با ارزشی در این بخش در اختیار پژوهشگران علاقمند به تاریخچه علم طب در ایران باستان قرار گیرد.