يکشنبه ٠٥ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
تاریخچه

تاريخچه تشكيل هيئت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در آذرماه سال 1301 هجري شمسي اولين قانون استخدام كشوري تصويب و به مرحله اجرا گذاشته شد. در موارد مندرجه در فصل سوم اين قانون تخت عنوان ((در باب طريقه محاكمه مستخدمين خاطي)) مقررات خاصي وجود داشت. به موجب اين مقررات محكمه‌هاي بدوي و تجديد نظر مسئوليت رسيدگي به خطاهاي اداري مستخدمين دولت را به عهده داشتند كه با توجه به آئين دادرسي موجود انجام وظيفه مي‌كردند. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، در تاريخ 9/12/1362 اولين قانون هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري طبق اصل 85 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به طور آزمايشي به تصويب رسيد و در تاريخ 7/9/1372 قانون فعلي هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت. در اين قانون به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاه‌هاي دولتي مشمول آن هيئت‌هاي تحت عنوان هيئت بدوي و هيئت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات اداري تشكيل شد. هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان قبل از ادغام دانشگاه و سازمان بهداشت و درمان استان (1372) به صورت تفكيكي در حوزه رياست سازمان و در دانشگاه نيز از بدو تاسيس(تفكيك از وزارت علوم) دانشگاه علوم پزشكي (1365) در حوزه رياست دانشگاه تشكيل و به عنوان بازوي قضايي شروع بكار كرد.