جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آیین نامه حضور و غیاب پرسنل دولتی

ماده ۴- تأخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت‌تأخير در هر صورت جزو مرخصي استحقاقي منظور خواهدشد:

الف ـ وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه براي مستخدم‌، همسرو فرزندان تحت تكفل و نيز ساير افراد خانواده در صورتي كه‌تحت تكفل وي باشند.

ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي و انتظامي با ارايه‌گواهي مرجع احضاركننده‌.تبصره ـ تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذي ربط‌ خواهد بود.

ماده ۵- به مستخدمي كه در هر ماه بيش از ۴ بار تأخير ورود ياتعجيل خروج غيرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبوربه بيش از ۴ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخير براي ‌ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم‌فوق العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان ۳۰ درصد و براي ماه‌چهارم به ميزان ۵۰ درصد و براي ماه پنجم به ميزان صددرصدو به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده‌مستخدم جهت رسيدگي به «هيأت رسيدگي به تخلفات‌اداري‌» ارجاع خواهد گرديد.

تبصره ۱ـ تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از ۸ ساعت در هر ماه‌در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد مستخدميني كه قبلاً به علل ديگري به‌جزموارد فوق الذكر، فوق العاده شغل آنان قطع گرديده از سومين‌ماهي كه تأخير ورود يا تعجيل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيأت رسيدگي به تخلفات اداری ارجاع خواهد شد               

                                                                     

                                                                             2 1