جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
سایر مقررات
 دستور العمل رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 4/8/78 هيات عالي نظارت:

ماده 2

 تعريف تخلف : تخلف اداري عبارتست از ارتكاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعايت نظم و انضباط اداري كهمنحصر به موارد مذكور در قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي باشد و به دو دسته قصور و تقصير تقسيم مي شود.

الف- قصور عبارتست از كوتاهي غير عمدي در انجام وظايف محوله

ب- تقصير عبارتست از نقص عمدي قوانين و مقررات مربوطه

ماده 3

وظايف اداري از لحاظ اين دستور العمل اموري است كه مستخدم ملزم به انجام يا رعايت آنها به موجب قوانين و مقررات و دستورات والزامات شغلي با شرح وظايف مي باشد.

ماده 5

متهم كارمندي است كه ارتكاب يك يا چند تخلف اداري از جانب اشخاص حقيقي يا حقوقي به او نسبت داده شده وپرونده وي درهيات مطرح و در جريان بررسي و رسيدگي باشد. بر همين اساس مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 7/9/1372 قانون رسيدگي به تخلفات اداري را تصويب كرد.


 2 1