چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
آیین نامه حضور و غیاب پرسنل دولتی

آيين نامه مربوط به حضور وغياب كاركنان دولت

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۵ بنا به پيشنهادشماره ۳۴۳۵/ د مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ سازمان امور اداري واستخدامي كشورآيين‌نامه مربوط به حضور و غياب كاركنان‌دولت را به‌شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱- كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي مكلفند ساعات تعيين‌شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت‌نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در كارت يا دفتر حضورو غياب ثبت نمايند مگر آن كه از سوي مقام ذي صلاح دستگاه‌مربوط براي ورود وخروج هريك از آنان كتباً ترتيب ديگري‌مقرر شده باشد.

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب‌مجوز قبلي تأخير ورود محسوب گرديده و با مستخدمي كه‌تأخير ورود داشته باشد به شرح زير رفتار مي‌شود:

الف ـ تأخير ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد.

ب ـ تأخير ورود بيش از 2 ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق وفوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر مستخدمين‌رسمي و ثابت واجرت و فوق العاده مخصوص و سايرفوق العاده‌هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد كاركنان خريدخدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تأخير خواهد بود.

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل‌خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول حكم‌قسمتهاي «الف‌» و«ب‌» ماده 2 خواهد بود    

                                                                                                                                                                   2 1