دوشنبه ٠١ بهمن ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
سایر مقررات

 

مواردي از قانون استخدام كشوري، قانون رسيدگي به تخلفات اداري و بند هايي از دستورالعمل هاي اجرائي آن را كه براي اطلاع وآگاهي هر كارمندي كه در مجموعه ادارات تحت پوشش دانشگاه به انجام وظيفه مشغول مي باشد به شرح ذيل می باشد:

وظيفه كارمند از نظر قانون استخدام كشوري

ماده 54

مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي ما فوق خود را در امور اداري اطاعت نمايد اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد در صورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود را تائيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.

ماده 55

مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور شود ممنوع است.

ماده 58

رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و  يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها بعهده دادگاه اداري است.

تبصره 1- :  تشخيص ، تقصير  و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به موجب آئين نامه ای  خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

 

                                                                                      2 1