چهارشنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٧
عدالت، رأس و هستة اصلی و جوهرة ایمان و سرچشمة همة خوبی هاست. حضرت علی(ع)
 
 
 
 
 
تشکیلات و حدود و وظائف

وظيفه كارمند از نظر قانون استخدام كشوري

ماده 54

مستخدم مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر روساي ما فوق خود را درامور اداري اطاعت نمايد اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را بر خلاف قوانين ومقررات تشخيص دهد مكلف است كتباً مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهد درصورتيكه بعد از اين اطلاع مقام مافوق كتباً اجراي دستور خود راتائيد كرد مستخدم مكلف به اجراي دستور صادره خواهد بود.

ماده 55

مستخدم دولت از هر نوع عملي كه موجب ايجاد وقفه در امور اداري كشور شود ممنوع است.

ماده 58

رسيدگي به تقصير و تخلف اداري و  يا قصور مستخدمين در انجام وظيفه و تعيين مجازات آنها بعهده دادگاه اداري است.

تبصره 1- :  تشخيص ، تقصير  و تخلف و قصور مستخدمين و چگونگي تشكيل دادگاه اداري و رسيدگي به

موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 1

به منظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك ازدستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهايي تحت عنوان «هيأت‌رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان‌» تشكيل خواهد شد.هيأتهاي مزبورشامل هيأتهاي بدوي و تجديدنظر مي‌باشد.

تبصره 1 ـ هيأت تجديدنظر منحصراً در مركز هر وزارتخانه ياسازمان مستقل دولتي ونيز تعدادي از دستگاههاي مشمول‌اين قانون كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد تشكيل مي‌شود و در صورت لزوم داراي شعبه‌هايي‌خواهد بود.

تبصره 2 ـ در صورت تشخيص هيأت عالي نظارت يك هيأت‌تجديدنظر در مركز برخي از استانها كه ضرورت ايجاب نمايدتشكيل مي‌گردد.

ماده 2

هر يك از هيأتهاي بدوي و تجديدنظر داراي سه عضواصلي و يك يا دو عضو علي‌البدل مي‌باشد كه با حكم وزير يابالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط و سايردستگاههاي موضوع تبصره ماده يك براي مدت سه سال‌منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است‌.

تبصره 1 ـ در غياب اعضاي اصلي اعضاي علي‌البدل به جاي‌آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأتهاي بدوي‌يك دستگاه نمي‌توانندهم‌زمان عضو هيأت تجديدنظرهمان‌دستگاه باشند، همچنين اعضاي مذكورنمي‌توانند درتجديدنظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن رأي‌داده‌اند شركت نمايند.

ماده 3

بركناري اعضاي هيأتهاي بدوي و تجديدنظر با پيشنهادوزير يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي و سايردستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 و تصويب هيأت عالي‌نظارت صورت مي‌گيرد.

 ماده 4

صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت‌بدوي است و آراي صادره درصورتي كه قابل تجديدنظرنباشد ازتاريخ ابلاغ‌، قطعي و لازم‌الاجرا است‌. در موردآرايي‌كه قابل تجديدنظر باشد هرگاه كارمند ظرف 30 روز از تاريخ‌ابلاغ رأي درخواست تجديدنظر نمايد، هيأت تجديدنظرمكلف به رسيدگي است‌. آراي هيأت تجديدنظراز تاريخ ابلاغ‌قطعي ولازم الاجراست.

                                                                                    

                                                                                     2 1